Нэвтрэх данс
Дансны тоо
Хүний нөөцийг суллах
Олон нийтийн хүмүүс
Ажлын бүртгэл
Ажлын бүртгэл
Боловсон хүчний бүртгэл
Боловсон хүчний бүртгэл
Баримт бичиг боловсруулах
Бичиг цаас
Компани / Бүлгийн хайлт
Компаниуд, байгууллагууд хайж байна
Байгууллага илгээх
(Илгээх байгууллага)
Хүлээн авагч байгууллага
(Хүлээн авах байгууллага) ✳︎1
Холбоотой байгууллага
(Холбогдох байгууллагууд) ✳︎2
Хүний нөөцийн компани
(Хүний нөөцийн компани)
Төлбөрийг дарна уу ↓
5000 иен

Зөвхөн эхний сард

Анкет, танилцуулга хуудас, оршин суух өргөдөл, иргэний үнэмлэх, төгсөлтийн гэрчилгээ, техникийн сургалтын систем, ур чадварын тодорхой систем, гадаадад суралцах өргөдөл, хөдөлмөрийн гэрээ, бусад баримт бичиг.

Анкет, танилцуулга хуудас, оршин суух өргөдөл, иргэний үнэмлэх, төгсөлтийн гэрчилгээ, мэргэжлийн дадлагажигч сургалтын систем, ур чадварын тодорхой систем, гадаадад суралцах өргөдөл, хөдөлмөрийн гэрээ, бусад баримт бичиг

20,000 иен

Та илгээгч байгууллага, хяналт тавих үйлдвэрчний эвлэл, бүртгэлийг дэмжих байгууллага, япон хэлний сургууль, зохион байгуулагч байгууллага гэх мэт энгийн хайлтын функцийг ашиглаж болно.

Та улс бүрийн илгээгч байгууллага, хяналт тавих холбоо, бүртгэлийг дэмжих байгууллага, Япон хэлний сургууль, хүлээн авах байгууллага гэх мэт энгийн хайлтын функцийг ашиглаж болно.

Нэвтрэх данс
Дансны тоо
Хүний нөөцийг суллах
Олон нийтийн хүмүүс
Ажлын бүртгэл
Ажлын бүртгэл
Боловсон хүчний бүртгэл
Боловсон хүчний бүртгэл
Баримт бичиг боловсруулах
Бичиг цаас
Компани / Бүлгийн хайлт
Компаниуд, байгууллагууд хайж байна

Анкет, танилцуулга хуудас, оршин суух өргөдөл, иргэний үнэмлэх, төгсөлтийн гэрчилгээ, техникийн сургалтын систем, ур чадварын тодорхой систем, гадаадад суралцах өргөдөл, хөдөлмөрийн гэрээ, бусад баримт бичиг.

Анкет, танилцуулга хуудас, оршин суух өргөдөл, иргэний үнэмлэх, төгсөлтийн гэрчилгээ, мэргэжлийн дадлагажигч сургалтын систем, ур чадварын тодорхой систем, гадаадад суралцах өргөдөл, хөдөлмөрийн гэрээ, бусад баримт бичиг

Та илгээгч байгууллага, хяналт тавих үйлдвэрчний эвлэл, бүртгэлийг дэмжих байгууллага, япон хэлний сургууль, зохион байгуулагч байгууллага гэх мэт энгийн хайлтын функцийг ашиглаж болно.

Та улс бүрийн илгээгч байгууллага, хяналт тавих холбоо, бүртгэлийг дэмжих байгууллага, Япон хэлний сургууль, хүлээн авах байгууллага гэх мэт энгийн хайлтын функцийг ашиглаж болно.

1

1

1

1

2

2

2

1

10 (5)

✳︎3

Олон нийтийн боловсон хүчний жагсаалтын эргэлт

Олон нийтийн хүний ​​нөөцийн жагсаалт

10 (5)

✳︎3

2 (2)

✳︎3

50

Олон нийтийн боловсон хүчний жагсаалтын эргэлт

Олон нийтийн хүний ​​нөөцийн жагсаалт

20

Арав

Ажилд авах тухай эргэлт

Ажлын жагсаалтын эргэлт

2 (1)

2 (1)

1 (1)

Ажилд авах тухай эргэлт

Ажлын жагсаалтын эргэлт

Тав

Тав

2

50,000 иен
100,000 иен

Хязгааргүй

Хязгааргүй

Тохиргоо алга

Хязгааргүй

Хязгааргүй

Хязгааргүй

Хязгааргүй

Хязгааргүй

Хязгааргүй

Тохиргоо алга

Хязгааргүй

Хязгааргүй

Хязгааргүй

Хязгааргүй

Нэвтрэх данс
Дансны тоо
Хүний нөөцийг суллах
Олон нийтийн хүмүүс
Ажлын бүртгэл
Ажлын бүртгэл
Боловсон хүчний бүртгэл
Боловсон хүчний бүртгэл
Баримт бичиг боловсруулах
Бичиг цаас
Компани / Бүлгийн хайлт
Компаниуд, байгууллагууд хайж байна

Анкет, танилцуулга хуудас, оршин суух өргөдөл, иргэний үнэмлэх, төгсөлтийн гэрчилгээ, техникийн сургалтын систем, ур чадварын тодорхой систем, гадаадад суралцах өргөдөл, хөдөлмөрийн гэрээ, бусад баримт бичиг.

Анкет, танилцуулга хуудас, оршин суух өргөдөл, иргэний үнэмлэх, төгсөлтийн гэрчилгээ, мэргэжлийн дадлагажигч сургалтын систем, ур чадварын тодорхой систем, гадаадад суралцах өргөдөл, хөдөлмөрийн гэрээ, бусад баримт бичиг

Та илгээгч байгууллага, хяналт тавих үйлдвэрчний эвлэл, бүртгэлийг дэмжих байгууллага, япон хэлний сургууль, зохион байгуулагч байгууллага гэх мэт энгийн хайлтын функцийг ашиглаж болно.

Та улс бүрийн илгээгч байгууллага, хяналт тавих холбоо, бүртгэлийг дэмжих байгууллага, Япон хэлний сургууль, хүлээн авах байгууллага гэх мэт энгийн хайлтын функцийг ашиглаж болно.

100

Олон нийтийн боловсон хүчний жагсаалтын эргэлт

Олон нийтийн хүний ​​нөөцийн жагсаалт

50

20

Ажилд авах тухай эргэлт

Ажлын жагсаалтын эргэлт

Арав

Арав

Тав

Хязгааргүй

Хязгааргүй

Тохиргоо алга

Хязгааргүй

Хязгааргүй

Хязгааргүй

Хязгааргүй

Тав

Тав

Тав

2

150,000 иен

Анкет, танилцуулга хуудас, оршин суух өргөдөл, иргэний үнэмлэх, төгсөлтийн гэрчилгээ, техникийн сургалтын систем, ур чадварын тодорхой систем, гадаадад суралцах өргөдөл, хөдөлмөрийн гэрээ, бусад баримт бичиг.

Анкет, танилцуулга хуудас, оршин суух өргөдөл, иргэний үнэмлэх, төгсөлтийн гэрчилгээ, мэргэжлийн дадлагажигч сургалтын систем, ур чадварын тодорхой систем, гадаадад суралцах өргөдөл, хөдөлмөрийн гэрээ, бусад баримт бичиг

Та илгээгч байгууллага, хяналт тавих үйлдвэрчний эвлэл, бүртгэлийг дэмжих байгууллага, япон хэлний сургууль, зохион байгуулагч байгууллага гэх мэт энгийн хайлтын функцийг ашиглаж болно.

Та улс бүрийн илгээгч байгууллага, хяналт тавих холбоо, бүртгэлийг дэмжих байгууллага, Япон хэлний сургууль, хүлээн авах байгууллага гэх мэт энгийн хайлтын функцийг ашиглаж болно.

Хязгааргүй

Олон нийтийн боловсон хүчний жагсаалтын эргэлт

Олон нийтийн хүний ​​нөөцийн жагсаалт

100

50

Ажилд авах тухай эргэлт

Ажлын жагсаалтын эргэлт

20

20

Арав

Хязгааргүй

Хязгааргүй

Тохиргоо алга

Хязгааргүй

Хязгааргүй

Хязгааргүй

Хязгааргүй

Арав

Арав

Арав

3

Нэвтрэх данс
Дансны тоо
Хүний нөөцийг суллах
Олон нийтийн хүмүүс
Ажлын бүртгэл
Ажлын бүртгэл
Боловсон хүчний бүртгэл
Боловсон хүчний бүртгэл
Баримт бичиг боловсруулах
Бичиг цаас
Компани / Бүлгийн хайлт
Компаниуд, байгууллагууд хайж байна
Нэвтрэх данс
Дансны тоо
Хүний нөөцийг суллах
Олон нийтийн хүмүүс
Ажлын бүртгэл
Ажлын бүртгэл
Боловсон хүчний бүртгэл
Боловсон хүчний бүртгэл
Баримт бичиг боловсруулах
Бичиг цаас
Компани / Бүлгийн хайлт
Компаниуд, байгууллагууд хайж байна

Анкет, танилцуулга хуудас, оршин суух өргөдөл, иргэний үнэмлэх, төгсөлтийн гэрчилгээ, техникийн сургалтын систем, ур чадварын тодорхой систем, гадаадад суралцах өргөдөл, хөдөлмөрийн гэрээ, бусад баримт бичиг.

Анкет, танилцуулга хуудас, оршин суух өргөдөл, иргэний үнэмлэх, төгсөлтийн гэрчилгээ, мэргэжлийн дадлагажигч сургалтын систем, ур чадварын тодорхой систем, гадаадад суралцах өргөдөл, хөдөлмөрийн гэрээ, бусад баримт бичиг

Та илгээгч байгууллага, хяналт тавих үйлдвэрчний эвлэл, бүртгэлийг дэмжих байгууллага, япон хэлний сургууль, зохион байгуулагч байгууллага гэх мэт энгийн хайлтын функцийг ашиглаж болно.

Та улс бүрийн илгээгч байгууллага, хяналт тавих холбоо, бүртгэлийг дэмжих байгууллага, Япон хэлний сургууль, хүлээн авах байгууллага гэх мэт энгийн хайлтын функцийг ашиглаж болно.

Хязгааргүй

Олон нийтийн боловсон хүчний жагсаалтын эргэлт

Олон нийтийн хүний ​​нөөцийн жагсаалт

200

100

Ажилд авах тухай эргэлт

Ажлын жагсаалтын эргэлт

30

30

20

Хязгааргүй

Хязгааргүй

Тохиргоо алга

Хязгааргүй

Хязгааргүй

Хязгааргүй

Хязгааргүй

20

15

15

Арав

Үнийн жагсаалт
 
 
 
 
 
スリランカ.png
国旗インドネシア.png
国旗ベトナム.png
国旗ミャンマー.png
国旗モンゴル.png
国旗タイ.png
国旗インド.png
国旗ラオス.png
国旗バングラディッシュ .png
国旗フィリピン.png
国旗カンボジア.png
国旗ネパール.png
Туршилтын гишүүн
Анхан шатны гишүүн
Хүрэл гишүүн
Мөнгөн гишүүн
Алтан гишүүн
✳︎1: Ажил олгогч (хүний ​​нөөцийг хүлээн авдаг компани, байгууллагууд / төрөл бүрийн сургууль), ✳︎2: Хяналтын холбоод / бүртгэлийг дэмжих байгууллага / төрөл бүрийн дэмжлэг үзүүлэх компаниуд, ✳︎3 Үнэгүй туршилт
✳︎ 1: Ажил олгогч (хүний ​​нөөц хүлээн авах компани, байгууллага / хувьсах сургууль), ✳︎ 2: Үйлдвэрчний эвлэл, бүртгэлийг дэмжих байгууллага, төрөл бүрийн дэмжлэг үзүүлэх компаниудад хяналт тавих, ✳︎ 3 Үнэгүй туршилт
 

・ Худалдааны агентлаг, баримт бичиг ирүүлэх агентлаг, түр орон тоо, боловсон хүчний талаар бидэнтэй холбоо барина уу

танилцуулга, янз бүрийн хэлэлцээр хийх агентлаг.

・ Худалдааны агентлаг, баримт бичиг ирүүлэх агентлаг, түр ажиллуулах, элсүүлэх, янз бүрийн тохиролцооны агентлагтай холбогдоорой.

・ HBA системийн борлуулалтын төлөөлөгчийн гэрээний талаар бидэнтэй холбоо барина уу.

・ HBA системийн дистрибьютерийн гэрээний талаар бидэнтэй холбоо барина уу.